Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, przyjętego uchwałą XXIX/173/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r.

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega   zamieszczeniu na okres 21 dni:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia 12 stycznia 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałacznik do Zarzadzenia nr 4 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 stycznia 2018 r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz:
PDFRamowy wzór umowy.pdf
DOCXRamowy wzór umowy.docx
PDFWzór oferty.pdf
DOCXWzór oferty.docx
PDFWzór sprawozdania.pdf
DOCXWzór sprawozdania.docx

Wersja XML