Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek

Dokumentacja niniejsza stanowi aktualizację Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla gminy Cisek, w rozumieniu art. 72 ust.5 przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r., poz. 519).

Opracowanie niniejsze stanowi podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony środowiska – zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r., poz. 519) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – z zastrzeżeniem wymagań wynikających z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z dnia 19.09.2003 r., nr 164, poz. 1587).

Opracowanie obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych Gminy Cisek i sporządzone zostało w zakresie ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z dnia 23.09.2002 r., nr 155, poz. 1298).

Pobierz opracowanie oraz pliki map:

PDFOpracowanie ekofizjograficzne - aktualizacja 19122017.pdf

JPEG01_hipsometria.jpeg
JPEG02_morfologia.jpeg
JPEG03_budowa geologiczna.jpeg
JPEG04_warunki wodne.jpeg
JPEG05_typy gleb.jpeg
JPEG06_bonitacja gleb.jpeg
JPEG07_kompleksy przydatności.jpeg
JPEG08_klimat.jpeg
JPEG111_Srodowisko przyrod.jpeg
JPEG16_kwalifikacja terenu.jpeg
JPEG222_Uwarunk i predyspozycje.jpeg
 

Wersja XML