Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 93/2016 
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 30 grudnia 2016 r.

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XX/114/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”, zarządza się co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
     2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, przyjętego uchwałą nr XX/114/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. 

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
       2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega   zamieszczeniu na okres 21 dni:
       1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek
       2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
       3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
       2.  Termin 21 dni liczy się od dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 93 Wójta Gminy z 30 grudnia 2016 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz:
DOCXWzór umowy.docx
PDFWzór umowy.pdf
DOCXWzór sprawozdania.docx
PDFWzór sprawozdania.pdf
PDFWzór oferty.pdf
DOCXWzór oferty.docx

Wersja XML