Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa w Gminie Cisek


 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Jednostki pomocnicze Gminy Cisek i ich sołtysi:

 1. sołectwo Błażejowice - sołtys Alfred Kurfeld,
 2. sołectwo Cisek - sołtys Kazimiera Lewicka,
 3. sołectwo Dzielnica - sołtys Elżbieta Fielhauer,
 4. sołectwo Kobylice - sołtys Gabriela Kubicka,
 5. sołectwo Landzmierz - sołtys Marcin Markiefka,
 6. sołectwo Łany - sołtys Norbert Mikliss,
 7. sołectwo Miejsce Odrzańskie - sołtys Krystyna Żydziak,
 8. sołectwo Nieznaszyn - sołtys Kornelia Draga,
 9. sołectwo Podlesie - sołtys Henryk Pośpiech,
 10. sołectwo Przewóz - sołtys Rajmund Bulik,
 11. sołectwo Roszowice - sołtys Elfryda Ignacy,
 12. sołectwo Roszowicki Las - sołtys Gabriela Cappek,
 13. sołectwo Steblów - sołtys Alojzy Wurst,
 14. sołectwo Sukowice - sołtys Mariusz Machulak.

 

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 1. Statut sołectwa określa w szczególności:
 2. nazwę i obszar sołectwa,
 3. zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
 4. organizację i zadania sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej,
 5. zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 6. zakres i formę kontroli organów gminy nad działalnością sołectwa.

 

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym - sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy ale bez prawa udziału w głosowaniu.

Wersja XML