Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XXXVII.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 za lata 2019 - 2020.
  PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska_Cisek_2019-2020.pdf
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXVII.STAWKI_ZA_NIECZYSTOSCI.2022.2022-01-17.pdf
 2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXVII.PLAN_PRACY_KR.2022.2022-01-17.pdf
 3. zmian do budżetu Gminy na 2021 rok,
  PDFUchwała.XXXVII.ZmBUDZETU_Gm.2022.2022-01-21.pdf
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok.
  PDFUchwała.XXXVII.ZmWPF.2022.2022-01-21.pdf
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Wersja XML