Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/195/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2.

 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz:
PDFZARZĄDZENIE Nr 1012021.pdf
PDFZałącznik nr 1- wzór oferty.pdf
DOCXZałącznik nr 1- wzór oferty.docx
PDFRamowy wzór umowy.pdf
DOCXRamowy wzór umowy.docx
PDFWzór sprawozdania.pdf
DOCXWzór sprawozdania.docx
PDFZgoda na przetwarzanie danych-org.pdf

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Wersja XML