Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2021 r. poz. 888), Gmina zobowiązana jest do prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Cisek.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 powyższej cytowanej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy zobowiązani są do wypełnienia "zgłoszenia do gminnej ewidencji". Gmina na podstawie zgłoszenia uaktualni wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia zobowiązani są dokonać wszyscy właściciele / użytkownicy nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek.

Druk zgłoszenia dostępny jest u Sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy w Cisku, do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek http://bip.cisek.gmina.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI I ŚCIEKAMI.

Wypełnione zgłoszenia można złożyć w następujący sposób:

Pobierz

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Wersja XML