Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Cisek z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

    Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
    Jest nieskazitelnego charakteru;
    Ukończył 30 lat;
    Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
    Nie przekroczył 70 lat;
    Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
    Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

    Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
    Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
    Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
    Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
    Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
    Duchowni;
    Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
    Funkcjonariusze Służby Więziennej;
    Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:

    Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
    Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
    Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
    na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, Biuro Rady Gminy Cisek pok. nr 32.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:


W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:


W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Cisek, w Biurze Rady Gminy Cisek, piętro, pok. nr 32.
Decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownicy Biura Rady Gminy Cisek pod numerem telefonu: 77 487-11-59.

OPŁATY:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa ( 162 § 7 usp). Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp);

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Pobierz:
PDF1.KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf
PDF2.WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA.pdf
PDF3.WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA_2.pdf
PDF4.WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O STANIE ZDROWIA KANDYDATA.pdf
PDF5.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDJĘĆ.pdf
PDF6.LISTA OBYWATELI ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO.pdf
PDF7.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH.pdf

Wersja XML