Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie  ogłoszenia  pierwszego nieograniczonego  przetargu  ustnego  na dzierżawę  nieruchomości gruntowej

Na podstawie  art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)  oraz Zarządzenia Wójta Gminy Cisek Nr 70/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kobylice stanowiącej działkę nr 252 o pow. 0,2560 ha określonej szczegółowo w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie w Biuletynie Informacji.

PDFZałącznik do zarządzenie nr 83 Wójta Gminy z dnia 9 listopada 2015 roku.pdf

WÓJT

/-/ Alojzy Parys

Wersja XML