Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje i zakres działania

 WÓJT GMINY

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Jerzy Groeger
data wytworzenia: 2003-06-30
Wersja XML